Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Bedrijven(terreinen)


Losser kent een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Men wil de omliggende natuur en het landschap beschermen door bedrijventerreinen goed in te passen (Bedrijventerreinenvisie gemeente Losser 2010).

Op bedrijventerreinen en bij individuele bedrijven/kantoren is meestal een combinatie zichtbaar van: 

  • reclameverlichting
  • licht dat van binnen het gebouw naar buiten straalt
  • terreinverlichting van het bedrijf zelf
  • openbare verlichting

Ook al is de verlichting in Losser over het algemeen bescheiden, toch zijn sommige bedrijven(terreinen) ′s nachts van afstand zichtbaar. De verlichting kan weggebruikers afleiden of hinderen, zeker wanneer er weinig of geen openbare verlichting is.

de pol laden lossen in losser De Pol Losser

Foto′s: Op bedrijventerreinen vallen diverse andere lichtbronnen op naast gemeentelijke straatverlichting (De Pol in Losser) 

Beleid gemeente voor openbare verlichting

Voor bedrijventerreinen kiest de gemeente straatverlichting die past bij de functie en het gebruik van het terrein. Ook wordt er met de situatie van verkeers- en sociale veiligheid rekening gehouden. 

Oudere bedrijventerreinen hebben vaak nog oranje of geel licht en door de grote mastafstanden is er geen gelijkmatige verlichting. Deze verlichting levert geen problemen op. Alleen als een gebied  wordt gerevitaliseerd of nieuw aangelegd, wordt er gestreefd naar een gelijkmatigheid conform de genoemde adviesrichtlijn.

Bij vervanging van de armaturen wordt er voor energiezuinig wit LED-licht gekozen om het zicht en de kleurherkenning te optimaliseren. De gemeente streeft naar een verlichtingssterkte gelijk aan de landelijke adviesrichtlijn ROVL-2011. Verlichting op bedrijventerreinen wordt in principe niet gedimd.  

bedrijventerrein Losser locatie 9 smitsbreeweg losser

Foto links: witte verlichting zoals nog op veel plaatsen staat. Vooral de rondstralers langs voetpad met licht wegdek vallen op. Het bedrijf rechts heeft alleen de naamgeving verlicht (Ambachtstraat, De Lutte)

Foto rechts: er zijn ′s nachts geen verlichte reclames in deze straat. Het nieuwe wegdek met contrasterend kleurgebruik en moderne verlichting zorgt voor goed zicht (Smitsbreeweg, Losser)

Gemeentelijk beleid voor andere lichtbronnen

1. Oproep aan bedrijven

De gemeente vraagt ondernemers om bij haar beleid van Bewust Verlichten aan te sluiten. Dat kan door ’s nachts de bedrijfsverlichting te dimmen of zelfs uit te schakelen. Dit geldt voor terrein- en reclameverlichting en voor de verlichting in het gebouw. Het resultaat: een lagere energierekening! Bij nieuwe aanschaf kan er voor een goed gericht, vlak en dimbaar armatuur worden gekozen van de juiste sterkte. Soms is een nieuwe lamp niet mogelijk of niet nodig. Door eenvoudigweg de verlichting goed te richten, treedt er minder lichtvervuiling op. Felle lampen kunnen weggebruikers hinderen.

2. Gemeente & ondernemers

De gemeente werkt samen met koepelorganisaties van winkeliers en andere ondernemers en met het parkmanagement van bedrijventerreinen. Het onderwerp verlichting, donkerte en energiebesparing wordt binnen deze samenwerkingsverbanden ter sprake gebracht. Bij bouwplannen van bedrijven zal de gemeente aandacht hebben voor de diverse soorten verlichting.

3. Bij herstructurering

Bij herstructurering van bedrijventerreinen of winkelstraten investeert de gemeente in de kwaliteit van de openbare ruimte inclusief de openbare verlichting. Bij het opstellen van een beeldkwaliteitplan wordt ook het beeld in de donkere uren meegenomen. Bij het opstellen van het verlichtingsplan wordt ook de situatie qua veiligheid onder de loep genomen. Uitgangspunt is dat verlichting niet standaard en vanzelfsprekend is, maar goed moet passen bij de omgeving en bij wat er werkelijk nodig is. Ondernemers worden daarom bij herstructurering uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan bewust verlichten en daarmee aan de ruimtelijke kwaliteit. 

4. Bij een zeer storende lichtbron

Bij een ernstig storende lichtbron gaat de gemeente hierover in gesprek met de ondernemer. Als het nodig is om handhavend op te treden, kan de gemeente de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit benutten. Leidraad vormt de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van Lichthinder.

5. Reclameverlichting

Bij reclame gaat het onder andere om verlichte naamborden en gevels. Door de opkomst van LED en de ontwikkeling van displays zijn er landelijk veel bewegende of knipperende reclames in opkomst. Dit is niet toegestaan in de gemeente Losser (Reclame/welstandsbeleid). 

Veiligheid

Bij bedrijven waar veel problemen zijn met inbraak, wordt vaak voor een mix aan maatregelen gekozen, zoals:

  • camera′s die ook bij weinig licht goed beeld geven
  • hekwerk
  • alarminstallatie
  • beveiligingspersoneel
  • verlichting

Verlichting is hierbij ondersteunend maar biedt op zichzelf geen veiligheid zonder andere vormen van toezicht. Een bewuste afweging is noodzakelijk. Licht kan inbrekers ook juist helpen om gemakkelijker hun slag te slaan, te zien waar interessante spullen liggen en waar ze naar binnen kunnen. Als een lamp met aanwezigheidsdetectie aanspringt, valt dit vaak meer op dan een inbreker die rondloopt bij continu brandende lampen.

camera

Foto: cameratechniek ontwikkelt zich snel. Er zijn camera′s op de markt die bij weinig licht toch een goed beeld geven.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

De gemeente Losser stelt niet de eis dat bedrijventerreinen aan het KVO moeten voldoen. Er zijn enkele bedrijventerreinen die hier zelf voor kiezen. De gemeente gaat in gesprek met de ondernemers over de openbare verlichting én over de bedrijfsverlichting in relatie tot veiligheid. Soms wordt automatisch gekozen voor meer licht alsof dit een garantie voor veiligheid is. De gemeente is van mening dat een set aan (preventieve) maatregelen nodig is waar verlichting integraal onderdeel van uitmaakt. 

Individuele bedrijven in de nacht

De foto′s hieronder geven een beeld van individuele bedrijven in de nacht in bebouwde omgeving, op bedrijventerreinen en in het centrum. 

tankstation losser  bedrijventerrein De Zoeker Esch Broekhoekweg nijverheidsstraat terrein van bedrijf losser de pol losser 3 de pol reclame winkel etalage losser reclame 10 etalage 11 drost reclame

Foto′s: Bedrijven maken gebruik van verlichting. Soms is dit functioneel voor de bedrijfsvoering, soms is dit voor zichtbaarheid, promotie en decoratie. Vaak is een bedrijf zich er niet van bewust dat felle lampen opvallen in een donkere omgeving en (bij slecht afgestelde lampen) zelfs weggebruikers kunnen storen.